2023 SHEA Photo Contest Winners

WINNER | Landscape – Shawn Hanson

 

WINNER | Wildlife – Debbie Gaudreau

 

RUNNER UP | Weather – Debbie Gaudreau

 

WINNER | Sunrise/Sunset – Debbie Gaudreau

 

RUNNER UP | Landscape – Sergio Bonilla

 

RUNNER UP | Wildlife – Matt Parker

 

WINNER | Weather – Matt Parker

 

RUNNER UP | Sunrise/Sunset – Debbie Gaudreau